Aanmeldingsformulier

In het besef dat wij allen afhankelijk zijn van de zegen des Heeren, verklaren wij hierbij, dat wij van het schoolprofiel, inclusief identiteitsverklaring, kennis hebben genomen, dit met ons kind hebben doorgenomen, de consequenties met ons kind hebben besproken en onze hartelijke en volledige instemming met het geheel betuigen. Tevens verklaren wij dat wij op de hoogte zijn van de inhoud van het leerlingenstatuut, zoals dit op de website van de school is vermeld, ons hieraan conformeren en dat wij zullen bevorderen dat ons kind de in dit leerlingenstatuut vastgelegde regels en voorschriften zal naleven. Bespreking CLZ: Het kan nodig zijn dat de onderwijskundige gegevens van uw zoon/dochter reden geeft tot bespreking in de Commissie Leerling Zorg (CLZ). Dit zal dan vooral gaan over het toekennen van een zorgarrangement, plaatsing praktijkonderwijs of toekennen extra ondersteuning via lwoo. Na het insturen van het formulier geeft u toestemming tot bespreking in het CLZ (Commissie Leerlingenzorg)